Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Belge Kullanım Sözleşmesi

SÖZLEŞME METNİ
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. (bundan sonra MESYEB olarak anılacaktır) ile MESYEB belgelendirme sınavlarına başvurarak Belge almaya hak kazanmış kişinin (bundan sonra Belgelendirilmiş Kişi olarak ifade edilecektir), belgenin geçerliliği süresince sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.
2. BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı
2.1.1 Belgenin MESYEB’e ait olduğunu, kendisine kullanım hakkının verildiğini bilir ve MESYEB’in belgeyi askıya
alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder,
2.1.2 Belgeyi yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir,
2.1.3 Hiç bir surette belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz,
2.1.4 Kişi, belgelendirmede esas alınan standart/yeterliliklerin gereğini uygulamak zorundadır,
 
2.1.5 MESYEB tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına ve belgesine ilişkin belgelendirme programı şartlarına uyar; uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilir,
2.1.6 Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları MESYEB’in web sayfasından izler ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirir,
2.1.7 MESYEB tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını MESYEB’e sunar, sunmadığı taktirde belgenin askıya alınacağını veya iptal edileceğini kabul eder,
2.1.8 Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için MESYEB tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirir,
2.1.9 Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vererek onbeş (15) iş günü içinde belgenin aslını MESYEB’e iade etmek zorundadır,
2.1.10 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, MESYEB tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları MESYEB’e sunmak zorundadır,
2.1.11 Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son verir ve MESYEB tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi İADE etmek zorundadır,
2.1.12 Belgeyi, MESYEB’ e ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanamaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunamaz,
2.1.13 MESYEB’e sunduğu tüm evrak, bilgi ve kanıtların doğruluğunu taahhüt eder,
2.1.14 Sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren, kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranır,
2.1.15 Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak MESYEB’e bildirir ve güncelliğini sağlar,
2.1.16 Belgenin üzerinde anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olduğunda belgenin kullanımına son vererek belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte MESYEB’e başvurur,
2.1.17 Belgeyi kaybetmesi durumunda yayınlanmış kayıp ilanını dilekçe ekinde MESYEB’e iletmelidir.
2.1.18 MESYEB tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymak zorundadır.
2.2. Logoların/Markaların Kullanımı
2.2.1 Kendisi ve çalıştığı kuruluş olarak, MESYEB logo/markalarının sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir,
2.2.2 Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğunu belirtir,
2.2.3 Logo/markaları, MESYEB’in web sitesinde görülen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanabilir,
2.2.4 Logo/marka boyutları okunabilirliği ve oranlaması bozulmamak şartıyla değiştirebileceğini bilir,
2.2.5 Logo/markaları basılı veya elektronik ortamda, kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanabilir,
2.2.6 Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka kullanımını durdurmak zorundadır,
2.2.7 Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilir
3. MESYEB’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı
3.1.1 Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyurularını tüm Belgelendirilmiş Kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, MESYEB’in web sayfasında zamanında ilan eder,
3.1.2 Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuruları MESYEB web sayfasından yapar,
3.1.3 Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda uyarır ve yöntemler hakkında bilgilendirir,
3.1.4 İlgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlar,
3.1.5 Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar,
3.1.6 Tüm personelinin; başvuru sahibi, aday ve belgelendirilmiş kişiler hakkında belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiği ya da ürettiği tüm bilgileri, dışarıdan edinilen bilgiler de dahil olmak üzere, kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınmadığı sürece gizli tutulmasını sağlar. Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılındığı durumlarda ise ilgili kişiyi; hangi bilgileri, hangi kurum/kişi ile ve hangi nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirir.
4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
4.1 Belgelendirilmiş Kişi, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce; MESYEB’e başvurmayı, gerektiğinde MESYEB’in itiraz ve şikâyet sürecini başlatmayı; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi kabul eder.
4.2 Taraflar çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak Bursa Mahkemelerini kabul ederler.

5. İşbu sözleşme; Üç sayfadan oluşup iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflar sözleşme maddelerini  okuyup imzalayarak belirtilen şartları karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.