Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Sev.4

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1 ZORUNLU BİRİMLER
11UY0032-4/A1 Servis İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
11UY0032-4/A2 Servis İşlerinde Çevre Güvenliği
11UY0032-4/A3 Kalite Yönetim Sistemleri
11UY0032-4/A4 İş Organizasyonu

2.1.1 (T1) Teorik Sınav
A1, A2, A3 ve A4 yeterlilik birimleri için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları MESYEB soru bankasından seçilen 20 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın her bir birimden en az %50 doğru cevap olmak koşulu ile toplamda en az % 60 doğru cevap vermesi gerekmektedir. A1 yeterlilik biriminde uygulanan T1 sınavından başarısız olan adaylar seçmeli alan birimleri için uygulanacak olan P1(Uygulama) sınavına katılamazlar.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1-A4 yeterlilik birimleri için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

2.2. SEÇMELİ BİRİMLER
11UY0032-4/B1 Açık Yakma Sistemleri (Kombi, ocak, soba, fırın vs)
2.2.1 (T2) Teorik Sınav
Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T2 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır. Teorik sınav, Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4 yeterlilik sınavına hazırlık amaçlı teknik ve uygulamalı eğitimin öğrenme çıktılarını kapsar. T2 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T2 sınavı MESYEB soru bankasından seçilen 20 soruluk test sınavı şeklinde yapılır. Her soru eşit puandadır. T2 sınavından başarılı olmak için adayın her bir birimden en az % 60 doğru cevap vermesi gerekmektedir.

2.2.2 (P1) Performansa dayalı sınav
İşle İlgili Uygulama Örneği Yaptırma (P1) sınavı B1, B2 ve B3 yeterlilik birimlerine uygulanır. Sınavda Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis uygulaması yapılması için test amaçlı oluşturulmuş ortam, cihaz ve ekipman kullanılır. Uygulama Kontrol Listesi’ne göre puanlama yapılır. P1 sınavından başarılı olmak için Uygulama Kontrol Listesi’nde başarı oranı en az % 70 sağlanmalıdır.
Uygulama sınavında 09UMS0007-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli meslek standardındaki başarım ölçütleri sağlanmalıdır. B1, B2 ve B3 yeterlilik birimlerinin her biri için ayrı ayrı belirtilen kriterler sağlanmalıdır.

2.3. Ölçme ve Değerlendirme
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.

2.4. Diğer Şartlar
2.4.1
Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir. İş Sağlığı ve Güvenliği yeterlilik birimi sınavından başarısız olan aday, performansa dayalı bölüm sınavına katılamaz.
2.4.3 Sınavın herhangi bir bölümünden (T1,T2, P1) başarısız olan adayın, başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muaf olma süresi 1 yıldır.
2.4.4 Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir.
2.4.5 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.6 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.7 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.4.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.9 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.