Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Sev.4

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, tesisatın kaynak yöntemini belirleyen, gazlı hattı kaynak işlemine hazırlayan, kaynak işlemini ve testlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1. ZORUNLU BİRİMLER

11UY0034-3/A1 DOĞAL GAZ POLİETİLEN KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
11UY0034-3/A2 DOĞAL GAZ POLİETİLEN KAYNAK İŞLERİNDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE ÖNLEMLER
11UY0034-3/A3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
11UY0034-3/A4 İŞ ORGANİZASYONU
11UY0034-4/A5 GAZLI HATTI KAYNAK İŞLEMİNE HAZIRLAMA VE TEST İŞLEMLERİ
09UY0001-3/A2 PLASTİK KAYNAKLARIYLA İLGİLİ GENEL MESLEKİ BİLGİ ( TS EN 13067 MADDE 5. 3)

2.1.1 Teorik Sınav
A1, A2, A3, A4, A5 ve 09UY0001-3/A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ ar adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
Zorunlu yeterlilik birimlerinden sadece A5 zorunlu yeterlilik biriminden performansa dayalı bir sınav yapılır. Belirlenmiş bir hat üzerinde kaynak ve test işlemleri yapılır. Adayın başarılı olabilmesi için performans değerlendirme formunda belirtilen kriterlerin tamamını sağlaması gerekmektedir.

2.2. SEÇMELİ BİRİMLER
09UY0001-3/B 14 PE Malzeme Grubu 3.4 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 15 PE Malzeme Grubu 3.5 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 16 PE Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 17 PE Malzeme Grubu 3.7 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B 18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt grubu çerçevesinde Plastik Kaynak Uygulaması

2.2.1 Teorik Sınav
B14,B15,B16,B17 ve B18 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 5’ ar adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 80 puan alması gerekir.
2.2.2 Performansa dayalı sınav
B14, B15, B16, B17 ve B18 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır. P1 adlı performansa dayalı sınavlarda aşağıdaki tablo bilgilerine göre sınav yapılır:
Adayın P1 performansa dayalı sınavlardan başarılı olabilmesi için;
1.Kaynak uygulama esnasındaki performansın yeterli olması. (deney sonlandırmayı gerektirecek bir hata yapılmamış olması),
2.Kaynak numune ve örneğinin gözle inceleme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterlerini sağlaması ( TS EN 13067 ve Gözle muayene için EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1, Çekme deneyi için EN 12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4) gerekir.
2.3.Ölçme ve Değerlendirme
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir. Uygulama sınavı için deney ve muayeneye ilişkin TS EN13067’de belirtilen tüm şartlar sağlanmalıdır. Deney numunesini tamamlamak için adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.
BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır
2.4.Diğer Şartlar
2.4.1
Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından, B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin ise en az birinin teorik ve performans sınavlarından başarılı olunması gerekir.
2.4.3 Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.4.7 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) üzerine -gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından- adayların TC kimlik numaralarından bir bilgisayar programı aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Aday No yazılır. Kayıt altına alınan test parçaları, aşağıda belirtilen itiraz süresince BTSO MESYEB tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.4.8 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.9 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre BTSO
MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde BTSO MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.
 
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Sev.4