Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Sev.3

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 11UY0033-3 Doğal gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapan, kaynak donanımını ortamdan uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1 ZORUNLU BİRİMLER
11UY0033-3/ - İLAVE ÖĞRENME ÇIKTISI
11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2.1.1 Teorik Sınav
İlave öğrenme çıktısı ve A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden T1 adlı yazılı teorik birer sınav yapılır. Sınavda her bir soru için 2 dk. süre verilir. İlave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik biriminden 20 adet A1 zorunlu yeterlilik biriminden ise 10 adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için ilave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik birimi sınavından en az 70 puan, A1 zorunlu yeterlilik birimi sınavdan ise en az 50 puan alması gerekir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
İlave öğrenme çıktısı ile A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden performansa dayalı sınav yapılmamaktadır.

2.2. SEÇMELİ BİRİMLER
11UY0010-3/B1 111 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI
11UY0010-3/B2 114 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI
11UY0010-3/B6 135 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI)
11UY0010-3/B8 141 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI)
11UY0010-3/B10 311 OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞ

2.2.1 Teorik Sınav
B1,B2,B6,B8 ve B10 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ ar adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

2.2.2 Performansa dayalı sınav
B1,B2,B6,B8 ve B10 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı birer sınav yapılır.

B1,B2,B6,B8 ve B10 seçmeli yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavları, TS EN ISO 9606 -1 standardına göre yapılır. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Adayın kaynak yaparken sergilediği performans BTSO MESYEB performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

2.3.Ölçme ve Değerlendirme
Adayın A grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından geçmek ve ilave öğrenme çıktıları test sınavından da başarılı olması gerekir. Kaynak işlemleri boru kaynağı için tüm pozisyonlarda geçerli olacak bir pozisyonda (H-L045) yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılır ve her birimin değerlendirmesi de bağımsız değerlendirilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

2.4.Diğer Şartlar
2.4.1
Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Adayın A grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından geçmek ve ilave öğrenme çıktıları test sınavından da başarılı olması gerekir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
2.4.3 Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçalarının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan parça) üzerine -gizlilik ve güvenliği sağlamak açısından- adayların TC kimlik numaralarından bir bilgisayar programı aracılığı ile otomatik olarak oluşturulan Aday No yazılır. Kayıt altına alınan test parçaları, aşağıda belirtilen itiraz süresince BTSO MESYEB tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre BTSO MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde BTSO MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.
 
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Sev.3