Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Baca Montaj Personeli Sev.3

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 10UY0003-3 Bacacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
Bacacı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, baca keşfi, baca montaj ön hazırlığı, dikey ve yatay montaj işlemlerini yapan, montajı yapılmış bacayı devreye alan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1. ZORUNLU BİRİMLER
10UY0003-3 /A1Baca montaj ve kontrolünde İş Sağlığı ve Güvenliği
10UY0003-3/A2 Kalite Yönetim Sistemleri
10UY0003-3/A3 İş Organizasyonu
10UY0003-3/A4 Baca Keşfi
10UY0003-3/A5 Baca Montaj Ön Hazırlığı ve Baca Montajı
10UY0003-3/A6 Bacanın Devreye Alınması

2.1.1. Teorik Yazılı Sınav
A1,A2,A3,A4,A5 ve A6 yeterlilik zorunlu birimlerinin hepsinden teorik yazılı bir sınav yapılır. Uygulanacak teorik yazılı sınav, 4 seçenekli çoktan seçmeli bir test sınavıdır. Teorik yazılı sınav soruları BTSO MESYEB soru bankasındaki yeterlilik birimine ait soruların arasından rastlantısal olarak seçilen A1,A2,A3,A4 ve A5 için 10’ar soru, A6 için ise 5’ er sorudan oluşur. Teorik yazılı sınav, toplam 55 sorudan ibaret olup toplam 90 dakikalık bir zaman dilimini kapsar. Sınavın A1,A2,A3,A4 ve A5 için sorulan soruları kendi arasında, A6 için sorulan sorular da kendi arasında eşit puanlıdır. 55 sorudan oluşan teorik yazılı sınavın toplam değeri ise 100 puandır.

Teorik yazılı sınavdan başarılı olmak için adayın en az 60 puan alması gerekir. Teorik bölümden başarısız olan aday performansa dayalı bölüme katılamaz. Sınav sonucunun geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 6 aydır. Yeterlilik biriminden başarısız olan aday bu süre içerisinde yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1, A2,A3,A4,A5 ve A6 Yeterlilik zorunlu birimlerinin hapsinden performansa dayalı bir sınav yapılır. Performans sınavında standartta belirtilen bütün şartların sağlandığı performans değerlendirme formu ile kontrol edilir. Adayın sınavda başarılı olabilmesi için performans değerlendirme formundaki başarı oranı formdaki puanlama üzerinden en az 70 puan olmalıdır.
2.3. Ölçme ve Değerlendirme
Her iki sınavdan da başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sınavın teorik bölümünü geçen aday performansa dayalı bölümüne katılabilir. Teorik bölümden başarısız olan aday performansa dayalı bölüme katılamaz. Sınavın teorik bölümünden başarılı olan fakat performansa dayalı uygulama bölümünden başarısız olanların teorik sınavdan muafiyeti 6 aydır. 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunulduğu takdirde teorik bölümden muaf tutulur. Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 defa başarısız olan bacacı adayı yeni bir sınav başvurusu için tekrar aynı eğitimden geçmelidir.
BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır

2.4. Diğer Şartlar
2.4.1
Sınavlarda her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir. Teorik sınavdan başarılı olamayan aday performans sınavına katılamaz.
2.4.3 Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 6 aydır. Sınavın herhangi bir bölümünden ( Teorik veya performans ) başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu teorik sınavdan ve/veya performans sınavından yeniden ücretsiz olarak 2 kez daha sınava girme hakkına sahiptir.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan sarf malzemeleri, BTSO MESYEB tarafından temin edilir. Bu durumda malzeme bedeli adaydan veya adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.